Werkzaamheden - AMC2020

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Werkzaamheden

Marshals

Welke werkzaamheden zijn er


De werkzaamheden die op een KP moeten worden uitgevoerd zijn in hoofdlijnen:

 • Het verkennen

 • Het opbouwen van de KP.

 • De tijdwaarnemingen

 • Het starten van de deelnemers

 • De begeleiding van het publiek

 • Het bewaken van de veiligheid

 • Het opruimen en schoon opleveren van het parcours


Wie doet wat op een KP

Proevenchef
Vooraf verkennen en overleg met de assistent proevenchef. Bij onduidelijkheden overleggen met de organisator.
Algehele leiding over de klassementsproef. De proevenchef onderhoudt ook de contacten per mobilofoon met de wedstrijdleiding.

Assistent proevenchef
Assistentie van de proevenchef en verantwoordelijk voor opbouw en veiligheid van de KP. Hieronder worden verstaan de controle op het aflinten van de gevaarlijke zones volgens het veiligheidsplan en het plaatsen van alle noodzakelijke borden. (FIA set)

Tijdcontrole in
Noteert de aankomsttijd van de rijder op de tijdcontrolekaart (of boekje) en berekent de ideale starttijd. Tevens wordt een logboek bijgehouden.

Tijdcontrole start
Vult de werkelijke starttijd in op de tijdcontrolekaart (of boekje). Ook hier wordt een logboek bijgehouden. Onderhoudt het contact met de stopfinish en baanposten.

Starter
De starter laat de deelnemers aanrijden tot het punt waar gestart moet worden. De rijders starten op een startklok. 30 seconden voor het vertrek geeft de strater de klok over aan de deelnemer. Werkt de klok niet of wordt er niet op de klok gestart, dan wordt door de starter met de hand gestart. Door handgebaren krijgt de deelnemer door over hoeveel seconden hij van start mag gaan. De laatste 5 seconden worden hardop afgeteld van 5 tot 0.

Baanpost
Een baanpost wordt bemand door één of meerdere marshals die zorgen voor het aflinten van de gevaarlijke zones volgens het veiligheidsplan.
Tijdens de KP zorgen de marshals voor de veiligheid op het punt waar zij staan. De marshal begeleidt het publiek en houdt deze achter de linten in de veilige zones. Als een deelnemer door problemen de route gedeeltelijk of volledig blokkeert zorgt de marshal ervoor dat de volgende deelnemer wordt gewaarschuwd. Dit wordt gedaan met behulp van vlagsignalen.

Rondeteller
Bij een rondkoers moet het aantal keren dat een deelnemer passeert worden geteld. Dit geeft de organisatie de mogelijkheid om te controleren of een deelnemer de KP op de juiste wijze heeft afgelegd.

Flying finish
Op de flying finish wordt de tijd van de deelnemer die gefinisht is vastgelegd. Dit gebeurd doormiddel van een fotocel dat het passeren registreert. De fotocel is aangesloten op een printer die de tijd afdrukt. De marshal voegt vervolgens het startnummer van de deelnemer toe. De tijd wordt doorgegeven aan de stopfinish en geregistreerd op het logboek. Om bij uitval van de tijdwaarnemingset toch de finishtijd te kunnen registreren wordt elke deelnemer ook handmatig met een stopwatch geklokt.

Stop finish
De stopfinish staat aan het einde van een KP. De tijd van de deelnemer wordt verkregen door een radioverbinding met de flying finish. De tijd wordt ingevuld op het de tijdcontrolekaart (of boekje) van de deelnemer. Het kan voorkomen dat hier ook de rijtijd van de deelnemer moet worden berekend.

Het opruimen
Na afloop van de Rally wordt vanaf post naar de stopfinish opgeruimd. Alle lint, staanders en borden die wij hebben geplaatst moeten worden meegenomen. Bij de stopfinish wordt alles verzameld en gesorteerd. Als iedereen zich aan deze regel houdt is een klassementsproef in 45 minuten weer helemaal schoon.

Leeftijd
De minimale leeftijd om een functie uit te oefenen op een KP is 16 jaar. Alle 16 en 17 jarigen mogen alleen onder toezicht van een gelicencieerde marshal van 18 jaar of ouder een functie uitoefenen.
Door de vereniging kan voor deze leden een licentie junior official worden aangevraagd bij de KNAF.

Licentie
Doelstelling van het bestuur is dat alle leden die zich actief bezighouden met Rally's minimaal in het bezit moeten zijn van een KNAF basislicentie. Een onderdeel van deze licentie is namelijk een verzekering.
Een marshal die tijdens zijn werkzaamheden op een KP letsel oploopt kan de kosten hiervan verhalen op deze verzekering. Een standaardverzekering dekt geen letselschade die is opgelopen tijdens deelname aan een Rallyevenement in welke vorm dan ook. Hoe een licentie kan worden verkregen staat onder opleidingen.

Opleiding
Het opleidingsprogramma voor een KNAF basislicentie bestaat uit zelfstudie en één dag klassikale training gevolgd door een examen.
In het zelfstudiepakket wordt globaal aandacht besteed aan alle aspecten op een klassementsproef. De opleiding wordt ook door de AMC gegeven. Het examen wordt afgenomen onder toezicht van twee KNAF medewerkers.

Na het behalen van de basislicentie bestaat de mogelijkheid om verder te gaan. De volgende licenties zijn na de basislicentie nog te behalen.

 • Hoofdofficial

 • Proevenchef

 • Wedstrijdleider

De training voor deze licenties worden door de KNAF zelf gegeven.

Bij het uitreiken van de licentie of de jaarlijkse verlening, ontvangt de licentiehouder het Autosport Jaarboek "ASJ". In het ASJ staan de reglementen omschreven die worden gehanteerd in alle takken van de autosport.

Uitnodiging
Alle leden worden uitgenodigd voor evenementen waarvoor zij hebben aangegeven belangstelling te hebben.
Leden met een e-mail adres krijgen de uitnodiging per e-mail. Ook de opgave of men wel of niet aanwezig kan zijn wordt per e-mail gedaan.
Voor leden die geen e-mail hebben wordt de uitnodiging per post toegestuurd.
De proevenchef gaat aan de hand van de opgaven een voorlopige indeling maken van de posten.

Vergoeding
De vergoeding die wordt gegeven op een KP is in de vorm van een lunchpakket, een informatiepakket en soms een hebbedingetje.
Indien de KP twee of meer keren wordt verreden, krijgen wij vaak ook een warme maaltijd (hap) aangeboden. De vorm van de maaltijd verschilt per evenement. Vaak is het iets in de vorm van frites met kroket en een blikje fris.
Afhankelijk van het tijdstip waarop de Rally wordt verreden gebruiken wij de warme maaltijd vooraf aan of na de Rally.
Een geldelijke onkostenvergoeding wordt verstrekt aan de vereniging. De vergoeding is ter dekking van de gemaakte kosten voor uitnodigingen en telefoonkosten.

Wat mag niet
Het is niet toegestaan om vooraf aan of tijdens de Rally gebruik te maken van alcoholische dranken. Als drankgebruik wordt waargenomen, zal de uitgegeven KNAF licentie worden ingetrokken. Het is aan de persoon in kwestie niet meer toegestaan nog een functie uit te oefenen voor KNAF.

Wat moet voor de veiligheid

Fluitje
Tijdens de Rally dient bij iedere naderende auto een fluitsignaal te worden gegeven. Het gebruik van een fluit heeft een preventieve werking op het publiek. Door het fluitsignaal is op de proef lopend publiek geattendeerd op de naderende auto, veelal gevolgd door het zoeken naar een veilige plaats.

Mobilofoon
Als op een post een mobilofoon is geplaatst, dient deze altijd hoorbaar te zijn door één van de aanwezige marshals. Het kan voorkomen dat nadere instructies worden gegeven door de proevenchef. Deze instructies dienen direct opgevolgd te worden. Het gebruik van de mobilofoon is alleen toegestaan voor het melden van gebeurtenissen op de KP. Bij melding van ongevallen dienen de daarvoor bestemde codes te worden gebruikt.
Het gebruik van de mobilofoon voor andere doeleinden is verboden.

Veiligheidshes
Bij aankomst op de KP of het verzamelpunt dient u direct een veiligheidshes aan te trekken. Tijdens de opbouw van de proef is dit voor uw eigen veiligheid, omdat de doorgaande wegen nog gewoon voor iedereen toegankelijk zijn.

Tijdens de Rally dienen de marshals zich buiten de auto te bevinden zichtbaar voor het publiek en de rijders. Hierbij is het dragen van een veiligheidshes verplicht. Een hes wordt door de vereniging ter beschikking gesteld aan de marshal..

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van de AMC loopt per kalenderjaar. De contributie wordt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld. Opzeggen van een lidmaatschap moet minimaal 30 dagen voor ingang van het nieuwe kalenderjaar. Bij te laat opzeggen blijft de contributieplicht bestaan. (zie statuten)
Ter indicatie: de contributie over 2003 is € 15,00.

Wat doet de AMC nog meer
Als AMC bieden wij de organisatoren van "historische" evenementen de mogelijkheid om onze kennis en expertise te gebruiken. Een deel van de marshals heeft zich hiervoor opgegeven.

De werkzaamheden bij dit soort evenementen bestaan uit:

 • Controle als stempelpost

 • Controle als tijdcontrole

 • Controle als geheime tijdcontrole op regelmatigheidtrajecten

 • Controle op snelheidsovertredingen (lasergun)

 • Het uitrekenen van de controlekaarten in de rekenkamer

 • Het uitzetten van controles op de route.

 • Het oprollen van de controles.


De organisatoren van de historische evenementen werken vaak met eigen officials. Ook worden officials uit verenigingen persoonlijk benaderd. De vraag voor ondersteuning bij historische evenementen richting de AMC vereniging is hierdoor vrij laag.

Samenvattend
Het mag duidelijk zijn uit bovenstaande dat de AMC op zoek is naar marshals die zich met name richten op de moderne Rallysport.
Leden die zich daarvoor hebben opgegeven zullen, als er een verzoek is tot ondersteuning, bij een historische Rally worden uitgenodigd.

Slotwoord
Mocht u na het lezen van de informatie belangstelling hebben gekregen, vul dan het belangstellingsformulier in en stuur dit terug naar het secretariaat van de AMC. U wordt dan uitgenodigd voor het eerstvolgende evenement na ontvangst uw belangstelling.
Als u na twee evenement zegt leuk dit wil ik blijven doen, kunt u zich inschrijven als lid.

Vanuit het secretariaat krijgt u na inschrijving als lid de volgende documentatie toegestuurd:

 • Cursusmateriaal om aan de zelfstudie te beginnen (Als er data’s bekend zijn wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van de cursusdag en vervolgens in de gelegenheid gesteld om uw licentie te halen.)

 • Statuten

 • Huishoudelijk reglement

 • Rittenkalender

 • Veiligheidshes

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu