Huishoudelijk Reglement van de AMAC MARSHAL CLUB

 Artikel 1

Over toelating van een persoon als lid van de vereniging wordt door het bestuur beslist.
Van bedoelde beslissing wordt onverwijld mededeling gedaan aan de kandidaat.

Artikel 2

Met uitzondering van de leden, die door het bestuur wegens wangedrag of wanbetaling zijn geschorst en behoudens de door het bestuur vastgestelde bijzondere bepalingen ten aanzien van enig evenement, hebben de leden het recht om aan alle evenementen, welke door of vanwege de vereniging worden georganiseerd, deel te nemen.

Artikel 3

In aansluiting op artikel 7 van de statuten eindigt het lidmaatschap tevens na royement door de Knac Nationale Autosport Federatie (KNAF).

Artikel 4

De kandidaatsstelling voor de verkiezingen van de bestuursleden geschiedt door:

  1. Het bestuur;
  2. Tenminste drie leden wier namen niet op de kandidaatslijst voorkomen.

Deze kandidaatsstelling dient tenminste drie dagen vóór de vergadering, waarin de verkiezing zal plaatsvinden, schriftelijk bij de functionerende secretaris te zijn ingediend, vergezeld van een verklaring, waarin de kandidaat-gestelde verklaart een eventuele benoeming te zullen aanvaarden.

Artikel 5

Bij tussentijds aftreden van een bestuurslid voorziet het bestuur, zo nodig tijdelijk in de ontstane vacature. In de eerstvolgende (algemene) ledenvergadering wordt volgens de normale procedure definitief in de vacature voorzien door benoeming van een nieuw bestuurslid, dat aftreedt op het tijdstip waarop zijn voorganger volgens het rooster van aftreding zou aftreden.

Het volgende rooster is van toepassing:

  • Voorzitter: eerste keer 2 jaar en voorts wisselend één jaar / twee jaar
  • Penningmeester: eerste keer 2 jaar en voorts wisselend één jaar / twee jaar
  • Secretaris: eerste keer 1 jaar en voorts wisselend twee jaar / één jaar

Artikel 6

Het bestuur behartigt de belangen van de vereniging overeenkomstig het bepaalde in de Statuten.

Artikel 7

Het bestuur leidt de vereniging, beheert de financiën en de eigendommen van de vereniging, voert de besluiten van de (algemene) ledenvergadering uit en is gerechtigd in spoedeisende gevallen handelend op te treden.

Artikel 8

De voorzitter leidt de vergadering van het bestuur en de (algemene) ledenvergadering. Bij zijn afwezigheid wordt die taak overgenomen door één van de overige bestuursleden, die uit hun midden wordt gekozen.

De voorzitter waakt voor de handhaving van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement en zorgt in het algemeen voor een geregelde gang van zaken.

Artikel 9

De voorzitter bepaalt de data van de bestuursvergaderingen, zo dikwijls hij zulks nodig acht. Hij is daartoe verplicht, wanneer tenminste twee bestuursleden dit wensen en wel op een door die bestuursleden te kiezen tijd en plaats.

Artikel 10

De secretaris maakt de notulen van de bestuursvergaderingen en de (algemene) ledenvergaderingen.

Het bestuur kan zo nodig die taak aan een ander bestuurslid opdragen. Wanneer de secretaris verhinderd is in de vergadering aanwezig te zijn, geeft hij hiervan tijdig kennis aan de voorzitter en wordt hij vervangen door één van de overige bestuursleden, die uit hun midden wordt aangewezen.

De briefwisseling, het archiefbeheer en voorts alles dat tot een vlotte afwikkeling van de voorkomende administratieve werkzaamheden behoort, geschiedt door de secretaris of onder zijn verantwoordelijkheid.

Hij brengt jaarlijks in de algemene ledenvergadering aan de leden verslag uit over de gang van zaken in de vereniging.

Artikel 11

De penningmeester beheert namens het bestuur de geldmiddelen van de vereniging. Hij draagt zorg voor het innen van de contributies, enz. en draagt in het algemeen zorg voor de geldmiddelen van de vereniging.

Hij is verplicht op behoorlijke wijze, zulks in overleg met het bestuur, de boekhouding te voeren van de ontvangsten en de uitgaven.

Hij verricht zonder machtiging van het bestuur geen betalingen die de somma van € 500,00 te boven gaan.

Regelmatig stelt hij de leden van het bestuur op de hoogte van de financiële toestand van de vereniging. Hij stelt de kascommissie in de gelegenheid haar taak te vervullen. In de vergadering van de algemene ledenvergadering legt hij rekening en verantwoording af van zijn namens het bestuur gevoerde beheer over het afgelopen verenigingsjaar, zulks onder overlegging van een rekening en een balans.

Artikel 12

Voorstellen van leden, te behandelen in een (algemene) ledenvergadering, moeten tenminste acht dagen vóór die vergadering schriftelijk bij de secretaris worden ingediend.

Artikel 13

Amendementen op voorstellen, staande de (algemene) ledenvergadering ingediend, moeten schriftelijk worden ingediend en dienen behalve door de indiener door tenminste zes leden te worden ondertekend.

Artikel 14

Over zaken wordt mondeling gestemd en over personen schriftelijk met gesloten stembriefjes. Aanneming of verwerping van enig voorstel is bij acclamatie toegestaan.

Indien over een voorstel ten aanzien van zaken bij stemming de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Indien bij stemming over personen de stemmen staken, wordt een nieuwe stemming gehouden. Mochten bij die stemming de stemmen opnieuw staken, dan beslist het lot.

Artikel 15

De leden van de kascommissie, bestaande uit drie leden van de vereniging, die geen bestuurslid mogen zijn, worden tijdens de algemene ledenvergadering door de stemgerechtigde leden gekozen.

Één van de drie leden van de commissie treedt jaarlijks af en is niet direct herkiesbaar, zulks met dien verstande, dat de leden die niet aftreden niet langer dan drie achtereenvolgende jaren zitting in de commissie mogen hebben.

De kascommissie controleert tenminste eenmaal per verenigingsjaar de kas en de bescheiden van de penningmeester.

In ieder geval controleert de commissie aan het einde van het verenigingsjaar het beheer van de financiën van de vereniging en brengt zij daarover schriftelijk verslag uit aan de algemene ledenvergadering.

Artikel 16

Het bestuur bepaalt of en in hoeverre de reis- en verblijfkosten, welke door de leden van het bestuur en van de door het bestuur ingestelde commissies tot uitoefening van hun functie zijn gemaakt, uit de geldmiddelen van de vereniging kunnen worden vergoed.

Artikel 17

Tot wijziging van dit reglement kan worden besloten in een algemene ledenvergadering met een meerderheid van tenminste 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 18

In tegenstelling tot artikel 11 van de statuten, is het bestuur bevoegd te kiezen voor een ledenvergadering buiten de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd indien:

  1.  Er geen passende vergaderruimte gevonden wordt in de gemeente zelf
  2.  De prijs voor de vergaderruimte(s) in de gemeente te hoog is.

De vergaderruimte moet zich bevinden in de redelijke nabijheid van Amersfoort.

Artikel 19

Aanvullend op artikel 6 van de statuten wordt een lid vrijgesteld van contributieplicht, indien het lid minimaal 2/3 (tweederde) van de jaarlijks vastgestelde evenementen aanwezig is. Als evenementen worden aangemerkt, de rallyevenementen vastgesteld door de KNAF.

De Amac Marshal Club hanteert naast de statuten dit huishoudelijke reglement.

Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 7 maart 2007

E-mailen
Info